Media o nas: Czas podsumowania dotychczasowej działalności i plany na przyszłość KS LOK Biłgoraj „Victoria”

25 listopada br. w siedzibie LOK w Biłgoraju, odbyło się walne zebranie członków KS LOK „Victoria” Biłgoraj i Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni. Minęło dwa lata (listopad 2015 roku), od powołania do życia „Victorii” z którego wywodzi się BKSB. Dzisiaj można dokonać bardzo pozytywnej oceny ich działalności.

KS i BSKB wciąż powiększają swoje liczne szeregi, zatem istnieją realne perspektywy rozwijania statutowej działalności w regionie. Cieszy fakt, że w szeregach prężnie działają również kobiety. Od pomysłu, który zrodził się w tym środowisku kilka lat temu, z wielkim zaangażowaniem oraz zapałem członkowie podejmują coraz to nowe działania, współpracują także z innymi podmiotami i organizacjami. W porządku walnego zebrania członków znalazły się następujące zagadnienia:
– sprawozdanie prezesa zarządu z dotychczasowej działalności;
– zmiany personalne członków Zarządu;
– ocena dotychczasowej współpracy z Zarządem Wojewódzkim LOK w Lublinie;
– zmiany w regulaminach opłacania składek członkowskich;
– wystąpienie zaproszonych przedstawicieli Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj;
– wręczenie pucharów i dyplomów dla najlepszych strzelców zawodów strzeleckich;
-wolne wnioski i dyskusja uczestników zebrania nt. działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia
-informacja dotycząca planowanych przedsięwzięć – kursu na instruktora strzelectwa oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego pola walki a także imprezy integracyjnej;
– instruktaż z zakresu konserwacji broni i używania środków oraz przepisach bezpieczeństwa.

W spotkaniu wziął udział Ryszard Łuczyn – prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju oraz Mirosław Tujak – wiceprezes LOK i prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy i wiceprzewodniczący Rady Miasta, Zenon Łój – prezes Automobilklubu Biłgorajskiego i jednocześnie członek zarządu LOK i KŻR, Tomasz Bednarz – kierownik administracyjny LOK Biłgoraj. Prezes Arkadiusz Nowicki, złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności i przedstawił aktualną sytuację Stowarzyszenia, koncentrując się w szczególności nad brakiem zaangażowania niektórych osób sprawujących ważne funkcje w Zarządzie. Postawił wniosek formalny – przyjęty przez zebranych, na dokonanie zmiany wiceprezesa Klubu Sportowego „Victoria”, którym został Adam Goraj. Dokonując oceny współpracy Klubu z władzami wojewódzkimi, prezes Nowicki bardzo negatywnie ocenił bieżące kontakty z osobami kierownictwa ZW LOK w Lublinie. Zarzucając kierownictwu lubelskich władz, brak komunikacji i zrozumienia przy wykorzystywaniu gromadzonych środków ze składek członków na organizowanie szkoleń i działalność statutową. Przyjęto wniosek formalny prezesa, aby składki członkowskie były gromadzone na koncie własnym Stowarzyszenia, żeby móc nimi swobodnie dysponować na cele statutowe. Z kolei wysoko ocenił bardzo dobrze układającą się współpracę z Zarządem Powiatowym LOK Biłgoraj, który z dużym zrozumieniem podchodzi do wszelkich inicjatyw, podejmowanych przez zarząd i członków Klubu Strzeleckiego „Victoria”. Podkreślił ważną rolę osób z obecnego kierownictwa biłgorajskiego LOK z prezesem Łuczynem na czele, którego działacze niejako na nowo odbudowali struktury, podjęli nowe działania zmierzające do wzrostu liczby członków, utworzyli Salę Tradycji, w której zawisł nowy sztandar organizacji. Podziękował w imieniu członków, za stałe wspieranie działań statutowych KS „Victoria”. Prezes Nowicki w samych superlatywach odniósł się także do dyrekcji Nadleśnictwa Biłgoraj za współpracę i reaktywację strzelnicy, dzięki której mogą być prowadzone regularne szkolenia strzeleckie przez członków Klubu.

Walne zebranie członków przyjęło także jednomyślnie wniosek formalny dot. zmian w regulaminie opłacania składek członkowskich, który polegał na skróceniu okresu, w jakim składka powinna być regulowana, pod rygorem skreślenia listy członków Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie w obradach, głos zabierali przedstawiciele Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj, a także kierownik ośrodka szkolenia. Kierownik Tomasz Bednarz, poinformował o braku ostatecznej decyzji nadrzędnych władz LOK-u, co do zagospodarowania posesji LOK-owskiej w Biłgoraju, przy ulicy Włosiankarskiej. W imieniu organizacji powiatowej LOK Biłgoraj, głos zabrał prezes zarządu Ryszard Łuczyn, który dziękując za zaproszenie, na ręce prezesa Nowickiego złożył gratulacje za dotychczasową działalność, podkreślając aktywność członków obu KS i BSKB, która wpłynęła bardzo znacząco na podniesienie dokonań i prestiżu biłgorajskiego LOK-u w kraju i regionie. Co zostało zauważone zarówno przez lokalne władze samorządowe i centralne LOK w Warszawie. Prezes Łuczyn, odniósł się krytycznie do problemów, jakie zarząd KS „Victoria” napotkał przy wykorzystaniu środków oraz braku zrozumienia i wsparcia działalności ze strony lubelskich władz. Podzielał nienormalność tej sytuacji i brak reakcji ze strony ZW LOK, oferując swoją pomoc i zapewniając poparcie wszelkich działań podejmowanych przez zarząd KS „Victoria”. Jednocześnie, wyraził wielkie zadowolenie z tego, jak w siłę urosła biłgorajska organizacja LOK, o czym dobrze świadczy liczba powołanych do życia klubów (7), ile ważnych wydarzeń miało miejsce w ostatnich latach, ile projektów udało się wspólnie zrealizować, które sukcesami rozpoczął reaktywowany po latach Klub Modelarski, kierowany przez prezesa Krzysztofa Datkiewicza. Podkreślił dobrą współpracę z samorządami lokalnymi, instytucjami i szkołami a także wieloma organizacjami oraz stowarzyszeniami.

Z kolei Zenon Łój – reprezentujący Klub Żołnierzy Rezerwy, rzecznik prasowy LOK, na prośbę organizatorów zebrania, zapoznał obecnych na spotkaniu, o historii i celach powołania przy LOK Biłgoraj – KŻR i Klubu Morsko – Rzecznego (w trakcie reorganizacji, kierowanego obecnie przez wiiceprezesa Kazimierza M. Schodzińskiego), zachęcając osoby zainteresowane do wstąpienia w szeregi członków. Działając z upoważnienia zarządu, apelował o pozyskanie kilku osób „reprezentacyjnych” – spośród bardzo licznego grona członków KS i BSKB, do składu Pocztu Sztandarowego LOK Biłgoraj, biorącego udział w licznych uroczystościach patriotycznych miejskich i powiatowych, odbywających się corocznie w naszym mieście. Zaproponował także, udział członków Automobilklubu instruktorów ratowników drogowych PZM (posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy), w planowanym przez KS „Victoria” grudniowym szkoleniu.

Miłym akcentem zebrania, było wręczenie pucharów i dyplomów „najlepszym strzelcom” zawodów strzeleckich, w których wzięło udział 28 uczestników, w konkurencji – „Pistolet kal. 9 mm,” zorganizowanych przez BSKB „Victoria”, w dniu 22 października 2017 roku, na strzelnicy Nadleśnictwa Biłgoraj:
I miejsce – Paweł Dzido (82 pkt.);
II miejsce – Piotr Różański (81pkt.);
III miejsce – Grzegorz Mucha (80pkt.);
IV miejsce – Wojciech Obszyński (75);
V miejsce – Kazimierz Palikot (71pkt.);
VI miejsce – Franciszek Socha (67pkt.).

W dyskusji uczestników zebrania nt. działalności bieżącej i przyszłych zamierzeniach Stowarzyszenia wzięło udział wielu członków uczestniczących w spotkaniu. Poruszono wiele tematów, m.in. związanych z korzystaniem ze strzelnicy, przestrzeganiem regulaminów i zarządzeń, organizacją szkoleń strzeleckich, akcentowano korzyści dla członków wynikających z przynależności do KS „Victoria” dotyczące pozwoleń, pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność statutową oraz udziału członków w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Na zakończenie spotkania prezes Nowicki przekazał kolegom informację dotyczące planowanych najbliższych przedsięwzięć: kursu na instruktora strzelectwa oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego pola walki w dniu 10 grudnia 2017 roku a także organizacji imprezy integracyjnej. Ostatnim zagadnieniem realizowanym podczas spotkania, był przeprowadzony instruktaż z zakresu konserwacji broni i używania środków konserwujących, przepisach bezpieczeństwa oraz innych zagadnieniach dotycząca obchodzenia się z bronią.

Opracowanie i foto Z.Łój /KŻR LOK/

(źródło: bilgoraj.com.pl)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz